Qui es considera un resident sense activitat lucrativa?

La residència sense activitat lucrativa és un tipus de permís que autoritza a residir però no a treballar ni exercir activitat al Principat d'Andorra.

Es considera resident sense activitat lucrativa persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral o professional.


El resident sense activitat lucrativa pot desenvolupar les activitats necessàries per a la gestió del seu propi patrimoni i, en particular, les funcions que li corresponguin com a administrador de les entitats al capital o als fons propis de les quals tingui una participació igual o superior al cinquanta per cent, i sempre que el càrrec dadministrador no sigui remunerat.

Quins requisits econòmics ha de complir un resident sense activitat lucrativa?

Ha d'invertir a Andorra de manera permanent i efectiva una quantitat igual o superior a 400.000 euros en alguna o diverses tipologies dels actius que s'indiquen a continuació:

  • Béns immobles situats al territori del Principat d'Andorra.
  • Participacions al capital social o als fons propis de societats residents al Principat Andorra
  • Instruments de deute o financers emesos per entitats residents al Principat d'Andorra
  • Instruments de deute emesos per qualsevol administració pública del Principat d'Andorra.
  • Dipòsits no remunerats a l'Institut Nacional Andorrà de Finances.


Addicionalment, haurà de dipositar a l'Institut Nacional Andorrà de Finances l'import de 50.000 euros no remunerats, més 10.000 euros addicionals per cadascuna de les persones a càrrec seu que adquireixin la condició de resident. Aquests imports seran deduïts dels 400.000 euros esmentats a l'apartat anterior, i us seran retornats en cas de deixar o perdre la residència.

compartir
Qui es considera un resident sense activitat lucrativa? - Ara Advocats
més articles
avantatges fiscals a andorra

Avantatges fiscals a Andorra

Andorra, amb Mònaco, té la taxa de criminalitat més baixa d'Europa. Un sistema d'atenció mèdica sofisticat juntament amb l'aire net de

Contacte
caCatalan