Què es considera inversió estrangera a Andorra?

Què és la inversió estrangera de la jurisdicció d'Andorra, aprovació i denegació de l'autorització i formes d'inversió estrangera.

Les adquisicions, per qualsevol títol, de béns situats al Principat de:

 1. Persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana.
 2. Persones jurídiques de nacionalitat estrangera.
 3. Societats andorranes amb participació estrangera a la seva capital o als seus drets de vot, directa o indirecta, en un percentatge igual o superior al 50 per cent.
 4. També són inversions estrangeres destinades a sucursals o altres tipus destabliments permanents a Andorra de no residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50% dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a persones físiques no residents o persones jurídiques estrangeres.

Autorització de la inversió estrangera

 • El ministeri competent en matèria dinversió estrangera ha de verificar, entre altres elements, que la inversió no pugui produir un efecte desfavorable sobre la lliure competència, el mercat de treball i lequilibri dels recursos públics, i ha de resoldre motivadament la sol· licitud dautorització dinversió estrangera en el termini màxim dun mes.
 • El ministeri competent en matèria d'inversió estrangera només pot denegar l'autorització d'inversió estrangera, sempre de manera motivada, quan la inversió pugui perjudicar, encara que sigui ocasionalment, l'exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l'ordre públic i econòmic , el medi ambient, la salut pública o linterès general del Principat i qualsevol inversió estrangera directa relacionada amb mercaderies sensibles.

Formes d'inversió estrangera

Les inversions estrangeres es poden materialitzar mitjançant aportacions dineràries o no dineràries, i es poden fer a través d'alguna de les formes següents:

I. Inversions directes

 • Són inversions directes les inversions que es vulguin efectuar mitjançant la participació en societats andorranes o mitjançant la constitució o l'ampliació de sucursals o altres tipus d'establiments permanents.
 • És necessària lautorització prèvia per efectuar inversions directes consistents a adquirir participacions o drets duna societat andorrana quan com a resultat de ladquisició, ladquirent tingui directament o indirectament una participació superior al 10% del capital social o dels drets de vot. Les participacions iguals o inferiors al 10% estan subjectes a una declaració posterior al Registre dInversions Estrangeres.

II. Inversions en cartera

 • Són inversions en cartera les inversions que es vulguin efectuar mitjançant la subscripció de valors representatius d'emprèstits, excepte els que es consideren inversions directes, emesos per persones físiques residents o persones jurídiques, privades o públiques andorranes, d'accions o participacions preferents que no incloguin el dret de vot i de participacions o accions en organismes dinversió regulats en la normativa del sistema financer.
 • Les inversions en cartera són lliures i no estan subjectes al deure sol·licitud dautorització prèvia.

III. Inversions en immobles

 • Són inversions en immobles les inversions que es vulguin efectuar mitjançant l'adquisició de la propietat i la resta de drets reals sobre immobles, i de les concessions administratives que suposin un ús privatiu de béns immobles, situats al territori del Principat d'Andorra.
 • Estan subjectes a lautorització prèvia les inversions en immobles que vulguin efectuar les persones físiques no residents a Andorra, sempre que no disposin de la nacionalitat andorrana; les societats andorranes quan la participació estrangera al capital social o als drets de vot sigui igual o superior al 50 per cent, i les sucursals o altres tipus d'establiments permanents a Andorra de no residents.
 • També estan subjectes a lautorització prèvia les inversions en immobles que vulguin efectuar les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera. Aquestes inversions en immobles han d'estar vinculades necessàriament al desenvolupament de l'activitat de la persona jurídica.
 • No es poden autoritzar inversions en immobles que vulguin efectuar persones jurídiques estrangeres que es dediquin a ladquisició oa la construcció dimmobles per tal de comercialitzar-los, inclòs larrendament.
compartir
Què es considera inversió estrangera?
més articles
avantatges fiscals a andorra

Avantatges fiscals a Andorra

Andorra, amb Mònaco, té la taxa de criminalitat més baixa d'Europa. Un sistema d'atenció mèdica sofisticat juntament amb l'aire net de

Contacte
caCatalan