La reforma d'Immigració: ¿quins nous models de residències sense permís de treball hi ha al Principat d'Andorra?

Els nous models de residències sense permís de treball de el Principat d'Andorra i les seves característiques.

A nivell de residència activa, a Andorra, l'afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és obligatòria per a tots els treballadors assalariats, assimilats i per als treballadors que realitzen una activitat per compte propi. La cotització de les persones assalariades comporta una càrrega que va de l'5,5% a l'10,5% per l'assalariat, i de l'14,5% per a l'empresari; per als treballadors per compte propi la càrrega va de l'20% a l'25%.

Tot estranger que treballi al Principat ha de disposar d'un permís de treball. Un cop contractat per una empresa nacional, aquesta haurà de tramitar al Ministeri d'el Interior el corresponent permís. La concessió dels permisos per part de l'Ministeri està condicionada a una quota.

Es preveu un tractament específic per als inversors estrangers que canalitzin les seves inversions a través de societats mercantils en què participin en el seu capítol i en la gestió de forma significativa. En aquests casos podran obtenir el permís d'estada i treball o residència activa.


A nivell de residència sense dret a treballar, amb els canvis legislatius operats durant el present any 2012, l'anteriorment coneguda com a residència passiva passa a considerar-residència no lucrativa i s'introdueixen dues variants més, tot això encaminat a la promoció d'aquest tipus de residències entre els coneguts com High Net Worth Individuals. En concret:

  1. El resident sense activitat lucrativa: la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant a el menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral o professional. El titular principal d'una residència sense activitat lucrativa ha d'invertir una quantitat de al menys quatre-cents mil euros (400.000 euros) en alguna de les tipologies d'actius i ha de fer efectiu i dipositar a l'Institut Nacional Andorrà de Finances l'import de cinquanta mil euros ( 50.000 euros) no remunerats. A més, el titular principal també ha de dipositar l'import de deu mil euros (10.000 euros) no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident sense activitat lucrativa.
  2. El resident per raons professionals amb projecció internacional: la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant a el menys 90 dies per any natural per desenvolupar una activitat professional de projecció internacional. La base des de la qual es desenvolupa la seva activitat professional ha d'estar situada al Principat d'Andorra, ha de comptar com a màxim amb una persona contractada en règim laboral i com a mínim un 85% dels serveis prestats pel professional han de ser utilitzats fora del territori andorrà.
  3. El resident per raons d'interès científic, cultural o esportiu: la persona física estrangera que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d'Andorra durant a el menys 90 dies per any natural, fixant la seva base física a Andorra per al desenvolupament de les seves activitats professionals relacionades amb els àmbits científic, cultural o esportiu. Igualment, també pot tenir un màxim d'una persona contractada en règim laboral. A més, com a mínim el 85% dels serveis prestats han de ser utilitzats fora del territori andorrà.

El titular principal d'una residència per raons d'interès professional amb projecció internacional, o bé el sotmès a l'altra categoria de resident per raons d'interès científic, cultural, i esportiu, ha de fer efectiu i dipositar a l'Institut Nacional Andorrà de Finances l'import de cinquanta mil euros (50.000 euros) no remunerats. A més, el titular principal també ha de dipositar l'import de deu mil euros (10.000 euros) no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident. Igualment, en tots dos casos haurà de presentar un projecte d'activitat professional (bussinesplan) que ha de ser valorat i aprovat pel Govern.

compartir
La reforma d'Immigració: ¿quins nous models de residències sense permís de treball hi ha al Principat d'Andorra?
més articles
avantatges fiscals a andorra

Avantatges fiscals a Andorra

Andorra, amb Mònaco, té la taxa de criminalitat més baixa d'Europa. Un sistema d'atenció mèdica sofisticat juntament amb l'aire net de

Contacte
caCatalan